انزلی

+0 به یه ن

انزلی بوخودا عینِه بهشت بو

واپئخته بِئج سر سورخه زِرِش بو

دوروسته خالخالی ایسم شیمی ویر

می پیله پِئر موردابه لوتکا کِئش بو  • [ ]